× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
สลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 โทรสาร.0-4281-1697
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 1,328 ครั้ง